Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

SundaySmile
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
SundaySmile
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viaunmadebeds unmadebeds
SundaySmile
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
SundaySmile
9850 0269 390
Reposted fromtoft toft viapsychoviolet psychoviolet

April 23 2017

SundaySmile
8182 d5cc 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
SundaySmile
3630 4913 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawonderwall wonderwall
SundaySmile
5598 b1a7 390
Reposted fromnyaako nyaako viameadowlarks meadowlarks

April 22 2017

0128 0856 390
8185 2ad6 390
Reposted fromhighhopes highhopes vialittlefool littlefool
1777 9a9e 390
Reposted fromohnina ohnina viafeniculum feniculum

April 18 2017

5628 1486 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaolalaa olalaa

April 15 2017

SundaySmile

April 13 2017

6290 06cf 390
Reposted fromsarazation sarazation viaagatojaa agatojaa
4399 6b83 390

practicalexperience:

Havana, Cuba, North America, 2015
by brentonsalo

Reposted fromtwice twice viainspirations inspirations
SundaySmile
SundaySmile
SundaySmile
8799 a067 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viadzony dzony
8993 072b 390

weston-miller:

Grocery #12
0860 9686 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl